ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN (PR)

PRO TOKYO NIKKO AUTUMN (PR)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP12XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ชมธรรมชาติ ณ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม “ภูเขาไฟฟูจิ”
- ชมนิทรรศกาลกันดั้ม ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
- ข้าม“สะพานแดงชินเคียว”ศาลเจ้าโทโชกุ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น ปิ้งย่างยากินิคุ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่- ล่องเรือโจรสลัด

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5)-ศาลเจ้าโดมิทาเคะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**