ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO TOKYO DISNEY AUTUMN (PR)

PRO TOKYO DISNEY AUTUMN (PR)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP13XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ชมหอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม “ภูเขาไฟฟูจิ”
- ชมหมู่บ้านน้ำใส“หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก”
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น กินขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบ ญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรมดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน -สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**