ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO – KAWAGUCHIKO BOAT (SJ)

TOKYO – KAWAGUCHIKO BOAT (SJ)


ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYSJJP001SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : กันยายน - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ชมหอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม “ภูเขาไฟฟูจิ”
- ชมหมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ หมู่บ้านโบราณ
- ล่องเรือภายในทะเลสาบคาวากูจิชมวิว
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี  – กันดั้มโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา – ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิ– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ

วันที่  4    :  อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**