ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (GH)

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (GH)


ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-GH-EU1702
  ประเทศ : Europe
  ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  สายการบิน : EMIRATES AIRLINES
  ช่วงเวลา : สิงหาคม 2560

- เดินทางกับสำยการบิน Emirate Airline สุดหรู
- นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก
- ชมมหานครแห่งแฟชั่น " มิลาน " เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
- เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์
- ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
- เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นคู่นครปารีส
- ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ

วันที่  2    :  ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้

วันที่  3    :  เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น

วันที่  4    :  กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

วันที่  5    :  ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส

วันที่  6.   :  ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ

วันที่  7    :  หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – ดูไบ

วันที่  8    :  ดูไบ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**