ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย_DD03 (TS)

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย_DD03 (TS)


ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-TS-MY1703
  ประเทศ : Myanmar
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : NOK AIR
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม 2560

- สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
- เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์และพระธาตุอินทร์แขวน
- ขอพรเทพทันใจและขอพรพระพุทธรูปทองคำที่ เจดีย์โบตะทาวน์
- ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
- อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย
- ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 

วันที่  2    :  พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
 

วันที่  3    :  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**