ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (SS)

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (SS)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-SS-CN1706
  ประเทศ : China
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

- สักการะเจ้าแม่ทับทิม วัดที่มีประชาชนไปกราบไหว้มากที่สุดในโลก
- เที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณของเมืองเทียนสินพร้อมทั้งตึกรอบๆ เป็นตึกแบบโบราณทั้งหมด
- เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในย่านที่ถนนและบ้านเรือนถูกตกแต่งเป็นสไตล์อิตาลี กว่า 200 หลัง
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ยาว 120 ก.ม. ในเวลา 33 นาที
- ตื่นตาตื่นใจและตะลึงกับความสามารถของบรรดานักแสดงกับโชว์ กายกรรมปักกิ่ง
- เก็บภาพกับ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ระลึก
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง ที่ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน
 

วันที่  2    :  วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
 

วันที่  3    :  จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - พระราชวังฤดูร้อน
 

วันที่  4    :  ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า - ผ่านชมสนามกีฬำรังนกและสนามกีฬำว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง
 

วันที่  5    :  ร้านผีชิว - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - เทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**