ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี (TN)

FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี (TN)


ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-TN-JP1702
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : กันยายน - ตุลาคม 2560

- ชมบ่อน้ำพุร้อน เมืองเปปปุ
- ไหว้พระ ขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทอินาริ
- เที่ยวหมู่บ้าน ยูฟูิน เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์ยุโรป
- ย้อนลำรึกความหลังสมัยสงครามโลกที่ นางาซากิ
- ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน และ โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ณ เมืองซากะ
**พิเศษ!!..แช่ออนเซ็น + Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ**

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ
 

วันที่  2    :  สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำแร่นรก
 

วันที่  3    :  เมืองเปปปุ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ดิวตี้ฟรี - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเทนจิน
 

วันที่  4    :  เมืองฟุกุโอกะ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ย่านฮะมันมาจิ - ฟูกุโอกะ - คาแนลซิตี้
 

วันที่  5    :  สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**