ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SYDNEY OF DREAM (ZE)

SYDNEY OF DREAM (ZE)


ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-ZE-AS1702
  ประเทศ : Australia
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2560

- เยือนเมืองซิดนีย์นครแห่งความสวยงามประเทศออสเตรเลีย
- ชมความงามของปากอ่าวทางเข้านครซิดนีย์ในทางเรือ
- เยี่ยมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ สัญลักษณ์แห่งออสเตรเลีย
- ชมสัตว์พื้นเมือง โคอาล่า, จิงโจ้  ที่สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค
- สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของอุทยานบลูเม้าท์เท่นส์
- ช้อปปิ้งจุใจ อิสระช็อปปิ้ง 1 วันเต็ม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ - สิงคโปร์
 

วันที่  2    :  สิงคโปร์ - ซิดนีย์ - หาดบอนได - เดอะแก็ป - โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ - ไชน่าทาวน์
 

วันที่  3    :  ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY - สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค
 

วันที่  4    :  อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
 

วันที่  5    :  ซิดนีย์ - สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**