ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย (TS)

ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย (TS)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

ปกติ 29,999 บาท

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-TS-JP1706
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน 2560

อิ่มบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่น ทั้ง 4 แห่ง
- ขอพรองค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวัดนาริตะ
- ไหว้ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
- นมัสการหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคูระ
- สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็น ธรรมชาติบาบัดด้วยน้ำแร่ร้อนของชาวญี่ปุ่น
- ลิ้มรส “ขาปูยักษ์ และ ปลาดิบ หรือ ซูชิ แบบไม่อั้น”
- ชิมราเมน ร้านดังแสนอร่อยที่ พิพิธภัณฑ์ราเมน ในบรรยากาศแบบเอโดะโบราณ
- ช้อปปิ้ง ชิล ชิล อิสระ สบายใจหนึ่งวันในโตเกียว
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ ดอนเมือง - สนามบิน นาริตะ ญี่ปุ่น
 

วันที่  2    :  นาริตะ - วัดนาริตะซัง - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค - โรงแรม + แช่ออนเซ็น
 

วันที่  3    :  คามาคูระ - หลวงพ่อโต ไดบุตสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
 

วันที่  4    :  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 

วันที่  5    :  ศาลเจ้าเมย์จิ - ฮาราจูกุ - ชิบูย่า - ชิซุย เอาท์เล็ท - สนามบินนาริตะ
 

วันที่  6.   :  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**