ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

EASY BEAUTIFUL TOKYO (CU)

EASY BEAUTIFUL TOKYO (CU)


ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-CU-JP1702
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : กันยายน 2560

- ชม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
- สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัน
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
- อิสระ 1 วัน ช้อปปิ้งจุใจแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า
- สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
***พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง***

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ - โตเกียว

วันที่  2    :  วัดนาริตะ - ร้านดองกี้โฮเต้ - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree - แช่น้ำแร่ออนเซ็น

วันที่  3    :  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่  4    :  อิสระตามอัธยาศัย หรือ สามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**