ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย (TS)

ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย...สบาย (TS)


ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-TS-TP1701
  ประเทศ : Taiwan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม 2560

- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- อาบน้ำแร่สุดชิลล์สไตล์ไต้หวัน
- ช็อปปิ้งสุดมันส์ที่ซีเหมินติง
- เมนูพิเศษ!!...พระกระโดดกำแพง
- บุฟเฟต์!!...สุกี้ชาบูไต้หวัน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่  3    :  ไถจง - Germanium - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภณัฑก์กู้ง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

วันที่  4    :  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ตีกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง

วันที่  5    :  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**