ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี (GH)

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี (GH)


ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Indonesia
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

- เที่ยวบาหลี หมู่บ้านคินตามณี
- ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู
- สวนพระวิษณุ
- หาดจิมบารัน / หาด Tanjung Benoa
- อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi
- เที่ยวย่านคูต้า
- ช็อปปิ้งตลาดปราบเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance
 

วันที่  2    :  ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู - วัดเตียตาร์อัมปีล - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 

วันที่  3    :  วัดอูลันดานู บราตัน - โรงงานทำกาแฟ - วัดทานาห์ลอต - เที่ยวชมย่านคูตา้
 

วันที่  4    :  อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี - กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**