ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA AUTUMN'S SOUL (WE)

KOREA AUTUMN'S SOUL (WE)


ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน

- เที่ยวเกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND!!!
- พร้อมสักการะขอพร ณ วัดวาวูจองซา
- ช้อปปิ้งของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
- ชมแม่น้ำฮัน แม่น้ำสายหลักของกรุงโซล
- เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
- พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
- ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
 

วันที่  3    :  วัดวาวูจองซา - ทาข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
 

วันที่  4    :  ศูนย์น้ามันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก - ตลาดเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ช้อปปิ้ง ทงแดมุน- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - เทศกาลดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
 

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**