ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Tokyo ซุปตาร์  ส้มจี๊ด แดงจ๊าด (TN)

Tokyo ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด (TN)


ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-TN-JP1708
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : กันยายน - ตุลาคม 2560

- ขึ้นฟูจิชั้น 5 และ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
- วัดอาซากุสะ/ผ่านชมโตเกียวสกายทรี/ช้อปปิ้งชินจูกุ
- พิพิธภัณฑ์ราเมน คามาคุระ/ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- แช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
***เมนูพิเศษ!!..ดินเนอร์ขาปูยักษ์แบบบุปเฟต์..เต็มอิ่ม!!**

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง)
 

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ - กระเช้า คาชิ คาชิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิโกเท็มบะ เอ้าต์เลต - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ชินจูกุ
 

วันที่  4    :  โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ - พระใหญ่ไดบุสึ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - นาริตะ
 

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**