ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO STRONG STRONG (ZE)

TOKYO STRONG STRONG (ZE)


ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : ธันวาคม 2560

- เที่ยวญี่ปุ่นสัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
- เก็บภาพประทับใจกับคู่กับ โตเกียวสกายทรี 
- ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ
- ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอันเลื่องชื่อ
- ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ วัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ย่านดังที่ชินจูกุ ศูนย์รวมทุกแฟชั่น
**พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!..**

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
 

วันที่  2    :  นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 

วันที่  4    :  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 

วันที่  5    :  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**