ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

MY AUTUMN IN KOREA (SI)

MY AUTUMN IN KOREA (SI)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RY-SI-KR1709
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JIN AIR
  ช่วงเวลา : ตุลาคม 2560

- นำท่านข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก
- อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี
- ลิ้มรสผลไม้หวานกรอบที่สวนผลไม้ตามฤดูกาล ของเกาหลี
- สนุกสนานเต็มอิ่มที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
- พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ )
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดฮงแด และตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
- ชม พระราชวังเคียงบกคุงสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
- ชมทัศนียภาพกรุงโซลแบบรอบทิศและคล้องกุญแจคู่รักที่ หอคอย N’SEOUL TOWER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน
 

วันที่  2    :  อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึนซา
 

วันที่  3    :  สวนผลไม้ - สวนสนุกEVERLAND ( เล่นไม่จากัดรอบ ) - Cosmetic Outlet - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด
 

วันที่  4    :  สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบ๊อกคุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ตลาดเมียงดง
 

วันที่  5    :  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - N’SEOUL TOWER - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**