ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Amazing Morocco (CS)

Amazing Morocco (CS)


ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Morocco
  ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
  สายการบิน : EMIRATES AIRLINES
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2561

- เที่ยวโมรอคโค สัมผัสกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย
- เปิดประสบการณ์นอนดูดาวกลางทะเลทราย ซาฮาร่า
- ต้อนรับอรุณด้วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน
- เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน
- ชมร่องรอยอารยธรรมยิ่งใหญ่เมืองโบราณโรมัน โวลูบิลิส
- นั่งรถ 4 WD ท่องทะเลทราย Sahara อันลือชื่อ
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพ ฯ

วันที่  2    :  ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส

วันที่  3    :  แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน

วันที่  4    :  เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ

วันที่  5    :  เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า)

วันที่  6.   :  ขี่อูฐรับแสงอรุณ – เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท

วันที่  7    :  วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

วันที่  8    :  มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้า

วันที่  9    :  คาซาบลังก้า – ดูไบ

วันที่''10.   :  ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**