ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

WISDOM OF  NINHBINH (ZE)

WISDOM OF NINHBINH (ZE)


ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Vietnam
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  ช่วงเวลา : ธันวาคม 2560

- เที่ยวเวียดนาม เมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก
- ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติที่ลงตัว
- ทำบุญวัดบายดิงห์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม!!
- เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริงท่านโฮจิมินห์
- ชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 

วันที่  2    :  เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
 

วันที่  3    :  จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**