ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (GH)

เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (GH)


ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Vietnam
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
  ช่วงเวลา : ธันวาคม 2560

- เที่ยวเวียดนาม ชมพระราชวังเว้ ในสมัยพระเจ้ายาลอง
- ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งใหญ่ที่สุดทุกองค์จักรพรรดิ
- ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมที่มีดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอม
- ชมสะพานญี่ปุ่น สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบฮอยอัน
- นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์
- สนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มที่ สวนสนุก FANTASY PARK
-  ชมสะพานมังกร Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
 

วันที่  2    :  เมืองเว้ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 - เมืองฮอยอัน - ดานัง
 

วันที่  3    :  ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์ - วัดลิงห์อึ้ง - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ตลาดฮานดานัง
 

วันที่  4    :  ดานัง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง - ชมวิวภูเขาลิง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**