ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HI KOREA AUTUMN_P2 (HN)

HI KOREA AUTUMN_P2 (HN)


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JIN AIR
  ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2560

- เที่ยวเกาหลี บรรยากาศฝรั่งเศษในเกาหลีที่หมู่บ้านลูกกวาด
- สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะนามิ
- สนุกไปกับกับเครื่องเล่นมากมาย ที่ EVERLAND
- ชมวิวรอบกรุงโซลและคล้องกุญแจคู่รักที่ SEOUL TOWER
- ชมความงดงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง
- ช็อปปิ้ง ตลาดเมียงดง รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล
- เดินเล่น-ถ่ายรูปท่ามกลางต้นกิงโกะที่ "กาโรซูกิล" 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ - อินชอน
 

วันที่  2    :  หมู่บ้านลูกกวาด - หมู่เกาะนามิ
 

วันที่  3    :  เรียนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - หอคอย N Seoul Tower
 

วันที่  4    :  ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง
 

วันที่  5    :  น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านกาโรซูกิล - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**