ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง (ZE)

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง (ZE)


ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Macao
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  ช่วงเวลา : มีนาคม- พฤษภาคม 2561

- เที่ยวมาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย ไหว้พระขอพรวัดอาม่า
- ชมโบสถ์เซนต์ปอล สไตล์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก
- THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
- เยี่ยมชมหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO
- ขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
 

วันที่  2    :  วิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 

วันที่  3    :  กระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**