ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HILIGHT.. SKI IN KOREA (SI)

HILIGHT.. SKI IN KOREA (SI)


ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JIN AIR
  ช่วงเวลา : ธันวาคม 2560

- เที่ยวเกาหลีย้อนรอยซีรีย์ดัง  ณ เกาะนามิ
- สัมผัสความหนาวเย็นของหิมะ เล่นสกี ถ่ายรูปแบบจุใจ
- ชม และ ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ สดๆจากไร่
- ถ่ายรูปที่ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
- ช็อปปิ้งจุใจ กับ 2 ย่านตลาดดัง ฮงแด + เมียงดง
- ชิมรสชาติหมูย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆ
**พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาหารนานาชาติ แบบไม่อั้น!!

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่  2    :  อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่มพิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน

วันที่  3    :  เรียนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จากัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

วันที่  4    :  น้ำมันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังเคียงบ็อกคุง - ตลาดอินซาดงดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่  5    :  ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ตสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**