ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA PLUS + JOY WINTER (TR)

KOREA PLUS + JOY WINTER (TR)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2561

- เที่ยวเกาหลี ที่เกาะนามิบรรยากาศแสนโรแมนติก
- ชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซานไหว้พระที่วัดชินฮันซา
- ชมพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ น้องหมีสุดน่ารัก
- สนุกสุดเหวี่ยงบนลานสกีกว้าง เล่นสกีแบบจุใจ
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
- ชมวิวคล้องกุญแจที่หอคอย N SEOUL TOWER
- พระราชวังถ็อกซูกุง, ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  '1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์

วันที่  3    :  ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017

วันที่  4    :  ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**