ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA BEST WINTER (WE)

KOREA BEST WINTER (WE)


ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์

- เที่ยวเกาหลีเล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT
- พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่EVERLAND
- ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW
- ชมและชิมแบบสดๆลูกโตๆ STRAWBERRY FARM
- ชมพระราชวังเก่าแก่โบราณในกรุงโซล พระราชวังชางด๊อก
**พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์KING CRAB BUFFET ไม่อั้น!!!
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)

วันที่  3    :  สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)

วันที่  4    :  บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE- จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**