ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Ice Freezing Korea (ZE)

Ice Freezing Korea (ZE)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

- เที่ยวเกาหลีสัมผัสเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
- สัมผัสบรรยากาศความหนาวของหิมะ เล่นสกี 
- ชม และ ชิมสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ สดๆจากไร่
- สนุกสุดเหวี่ยงไปกับสวนสนุก LOTTE WORLD
- อิสระชม TRICK EYE MUSEUM ศิลปะ 3 มิติ
- ชม และ คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์
**พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเลสดใหม่+ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน

วันที่  2    :  ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD

วันที่  3    :  COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล

วันที่  4    :  ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**